Zasady współpracy Przedszkola z Rodzicami

Aby współpraca przedszkola z Rodzicami i Opiekunami dzieci układała się jak najlepiej, zarówno jedna jak i druga strona, powinna kierować się pewnymi zasadami. Należą do nich:
Zasada pozytywnej motywacji mówi, że ważnym warunkiem skutecznej współpracy wychowawców i rodziców jest całkowicie dobrowolny w niej udział. Chodzi o to, aby wszyscy byli świadomi współpracy, jak również korzyści z nią związanych.
Zasada partnerstwa podkreśla równorzędne prawa i obowiązki wychowawców i rodziców. Chodzi o to, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej, aby tworzyły rodzaj wspólnoty, której członkowie mają w miarę jednakowy udział w podejmowaniu decyzji i razem ponoszą odpowiedzialność za wprowadzenie ich w życie.
Zasada jedności oddziaływań przypomina o konieczności realizowania przez wychowawców i opiekunów dziecka zgodnych celów w pracy wychowawczej. Oprócz zgodności celów ważne jest także uzgadnianie metod i form oddziaływań.
Zasada systematycznej współpracy ukazuje potrzebę czynnego i stałego zaangażowania się    w wykonywanie zadań inicjowanych i organizowanych podczas współdziałania wychowawców i rodziców.

Kodeks Przedszkola przyjaznego Rodzicom

 1. Rodzice z ufnością oddają do przedszkola swój największy skarb. My – dyrekcja, nauczyciele i cały personel przedszkola – wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
 2. Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę naszego przedszkola. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.
 3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych wychowanków.
 4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych dzieci i akceptowany przez rodziców.
 5. W trakcie pracy lepiej poznajemy naszych wychowanków. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywali rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.
 6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.
 7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze się czuli w przedszkolu, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.
 8. Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.
 9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania, przyczynia się to do lepszych efektów edukacyjnych uzyskiwanych przez dzieci.
 10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju dzieci. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.
 11. Pojawiające się problemy i skargi załatwiamy w myśl zasady win-win, w której obie strony dążą do uzyskania korzyści oraz satysfakcjonującego dla wszystkich rozwiązania. Taka strategia, pozwala wygenerować sytuację typu wygrany-wygrany, w której obie strony są zadowolone z porozumienia. Istotą tego podejścia jest przede wszystkim rozwiązanie konfliktu w taki sposób, żeby wszystkie jego strony poczuły się usatysfakcjonowane, aby zaspokoić potrzeby wszystkich jego uczestników oraz osiągnąć rezultaty, które są pożądane przez strony.