Rekrutacja do przedszkoli

16 marca 2024

W tym roku nabór do poznańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ruszy 20 marca. Tak jak w poprzednich latach, rodzice mogą złożyć wniosek do maksymalnie 5 placówek. O tym, czy maluch dostanie się do wybranego przedszkola, zdecyduje liczba punktów zdobytych podczas rekrutacji.

Wnioski o przyjęcie dziecka do danej placówki można będzie składać przez ponad dwa tygodnie – od 20 marca do 5 kwietnia. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 22 kwietnia.

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do danego przedszkola, muszą potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej placówce. Deklaracje będzie można składać od 13 do 19 marca. 

ak zapisać dziecko po raz pierwszy?

Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, najpierw należy wypełnić wniosek. Zachęcamy do wypełnienia druku w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej, poświęconej naborowi. Wydrukowany i podpisany dokument można zanieść do wybranego przedszkola. Można też go zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać z wykorzystaniem systemu „Nabór” (wcześniej należy założyć konto). Można też pobrać druk wniosku ze strony „Nabór” wypełnić odręcznie, podpisać  i wraz z innymi dokumentami zanieść do przedszkola pierwszego wyboru – wówczas dane do systemu wprowadzi ta placówka. 

To samo dotyczy potrzebnych oświadczeń (wszystkie wzory można znaleźć na wskazanej wyżej stronie internetowej). Wniosek wraz z opcją logowania będzie dostępny w dniu rozpoczęcia rekrutacji: 20 marca.

W naborze na nowy rok szkolny, tak jak w latach poprzednich, rodzic może wskazać 5 placówek. Na wniosku o przyjęcie malucha szereguje przedszkola – od najbardziej do najmniej preferowanych. Dokumenty należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Kryteria naboru

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Do tych pierwszych zalicza się: pochodzenie z rodziny wielodzietnej, wychowywanie przez samotnego rodzica, zmaganie się z niepełnosprawnością, niepełnosprawność u rodziców lub rodzeństwa albo wychowywanie się w rodzinie zastępczej. Za każde z tych kryteriów można otrzymać 50 pkt. 

Dodatkowe punkty dostanie kandydat, którego rodzice lub opiekunowie pracują (10 pkt), rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Poznaniu (16 pkt – oboje rodziców, 8 pkt – jeden rodzic), którego rodzeństwo w roku szkolnym, na jaki prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej placówki (12 pkt). Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (5 pkt.), drugiej (4 pkt.), trzeciej (3 pkt.), czwartej (2 pkt.) czy piątej (1 pkt.). Istotne podczas rekrutacji są także obowiązkowe szczepienia dziecka. Przysługuje za to dodatkowe 5 pkt (kryterium to spełniają także maluchy, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych). 

Poszczególne kryteria muszą zostać potwierdzone poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń. 

Aby potwierdzić rozliczanie podatków w Poznaniu, można dostarczyć kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z UPO w przypadku elektronicznego zeznania lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika programu.

Harmonogram

  • 20 marca – 5 kwietnia – w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami – można to zrobić za pośrednictwem systemu „Nabór”.
  • 22 kwietnia (o godz. 12:00) – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga – nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
  • 22 – 26 kwietnia – rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  • 30 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
  • 30 kwietnia – 17 maja – procedura odwoławcza od wyników rekrutacji.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami.

Skierowania będą sporządzane od 17 maja do 7 czerwca. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 11 czerwca.

Informacje na temat rekrutacji oraz poznańskich przedszkoli można znaleźć na stronie internetowej poświęconej naborowi – https://nabor.pcss.pl/poznan/. Tam też dostępne będą wszelkie niezbędne dokumenty.