Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada 2021 zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

W związku ze zmianą numeru telefonu zaufania prosimy o przekazanie tej informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Ważne jest, aby ze wszystkich tablic informacyjnych w szkołach i placówkach oraz z plakatów i materiałów upowszechniających pomoc w kryzysie psychicznym został usunięty dotychczasowy numer, a w jego miejsce pojawił się aktualny.

Zachęcamy do szerokiego upowszechnienia aktualnego numeru telefonu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że telefon działa i można z niego korzystać. Zależy nam na zachowaniu ciągłości wsparcia dzieci i młodzieży przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne.

Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauk
i

Całodobowe bezpłatne numery pomocowe – 7 dni w tygodniu TELEFONY ZAUFANIA:
Dla dorosłych w kryzysie psychicznym – 800 702 222 Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
Strona główna – Centrum Wsparcia https://centrumwsparcia.pl/
Dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów (pomoc prawna, psychologiczna) – 800 080 222
Każdy rodzic lub nauczyciel, który chce porozmawiać o problemach dzieci, na przykład o agresji i przemocy w szkole lub w domu, o cyberprzemocy i zagrożeniach związanych z nowymi technologiami, o wykorzystywaniu seksualnym, o narkotykach, o uzależnieniach, o zaburzeniach odżywiania, o depresji i myślach samobójczych.
Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, pomogą znaleźć rozwiązanie problemu w sprawie bezpieczeństwa dzieci, powiedzą, jakie kroki prawne można albo trzeba podjąć.
Mogą też od razu interweniować, na przykład skontaktować się z policją, ośrodkiem pomocy społecznej czy właściwym specjalistą.
0 800 080 222 – to nie jest numer ratunkowy. Jeśli twoja sprawa wymaga natychmiastowej interwencji policji, pogotowia albo straży pożarnej – zadzwoń pod numer alarmowy 112.
Jeśli nie chcesz rozmawiać przez telefon, możesz napisać e-mail na adres: psycholog@liniadzieciom.pl
800 080 222 – infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów – Ostrzegamy.online
Dla dzieci i młodzieży – 116 111 telefon zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. https://fdds.pl/
Dla dorosłych potrzebujących wsparcia emocjonalnego – 116 123
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00.
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 (psychologia.edu.pl)
Dla dzieci i młodzieży – 800 121 212
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl)
Dla osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich – 800 199 990
Telefon czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Pod numerem można otrzymać m.in. informacje na temat systemu interwencji, leczenia i adresów konkretnych placówek.
Dla rodzin dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki „Pomarańczowa linia” – 801 140 068
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00
Dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – 801 889 880
HIV/Aids – 800 888 448 Telefon czynny od poniedziałku do piątku i w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 09:00-21:00
Dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800100100
Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00
Dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – 800 120 002 Oferta (niebieskalinia.info)
Dla rodziny doświadczającej przemocy – Policyjny telefon pomocy rodzinie – 800 120 226 Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH NR 2

UL. 28 CZERWCA 1956 R. NR 296/298
61-469 POZNAŃ                                                            
E-MAIL: SEKRETARIAT.P6@ZPPP2.PL  TEL. 61 670 40 38

I. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży:

A. Spotkania indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6:

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych; poradnictwo i wsparcie w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej.
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
 • Terapia Biofeedback.

B. Zajęcia grupowe

– na terenie poradni – wg potrzeb:

 • Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

– na terenie przedszkola/szkoły:

 • Obserwacje dzieci na wniosek rodziców/placówki.
 • Zajęcia profilaktyczne/psychoedukacyjne  zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (np. zajęcia integracyjne, z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, itp.).
 • Warsztaty „Słowa ostrzejsze niż nóż”.

II. Pomoc bezpośrednia udzielana rodzicom:

A. Spotkania indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6:

 • Konsultacje/doradztwo/poradnictwo dla rodziców – celem uzyskania pomocy/wskazówek w rozwiązywaniu różnorodnych problemów dziecka i rodziny.
 • Terapia dla rodziców w kryzysie.
 •  „Szkoła dla rodziców”  – coaching rodzicielski – spotkania z rodzicami/opiekunami celem lepszego wykorzystania zasobów środowiska wychowawczego, wsparcia w wypracowaniu systemu wychowawczego i motywacyjnego.

B. Zajęcia grupowe:

– realizowane na terenie poradni:

 • „Szkoła dla rodziców” – zajęcia psychoedukacyjne mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców – II semestr 2022/2023.
 • Prelekcja dla rodziców dzieci 5-6 letnich „Jak wspomagać dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej?”.

– realizowane na terenie przedszkola/szkoły:

 • Prelekcja: „Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym”.
  • Prelekcja: „Gotowość szkolna”.
  • Informacyjne spotkania dla rodziców uczniów kl. VIII w zakresie doradztwa zawodowego – doradcy zawodowi przekazują rodzicom uczniów informacje pomocne w wyborze kolejnej szkoły/zawodu, procesu rekrutacji, terminarzy itp.).
 • Tematyczne spotkania dla rodziców/Prelekcje/Pogadanki – tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek.

III. Pomoc bezpośrednia udzielana nauczycielom:

A. Spotkania indywidualne:

 • Indywidualne konsultacje pracowników poradni z pracownikami szkół/przedszkoli (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, Dyrekcja) w sprawach udzielanej dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – konsultacje odbywają się według potrzeb: na terenie szkoły/przedszkola, na terenie PPP6, telefonicznie.

B. Spotkania grupowe:

 • Spotkania zespołu pracowników szkoły/przedszkola i pracowników PPP6 oraz rodziców dziecka/ucznia planowe lub interwencyjne, w celu rozwiązania konkretnego problemu dziecka/ucznia, zaplanowania strategii pomocowej, udzielenia wsparcia i pomocy rodzinie.
 • Spotkania pracowników poradni z pracownikami szkół i przedszkoli w ramach Sieci Współpracy np. Sieci Współpracy Pedagogów/Psychologów szkolnych, Sieci Współpracy Logopedów – spotkania odbywają się cyklicznie w każdym roku szkolnym, według potrzeb.
 • Warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez pracowników poradni na terenie szkół/przedszkoli – tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek. Szkolenia w ramach Rad Pedagogicznych – szkolenia prowadzone przez pracowników poradni podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych w szkołach/przedszkolach, tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek.

IV. Wsparcie przedszkoli:

 • obserwacje dzieci na terenie przedszkoli – na wniosek placówki/rodziców,
 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli przedszkoli/rodziców dzieci przedszkolnych na terenie poradni,
 • diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym,
 • terapia logopedyczna na terenie poradni,
 • diagnozy gotowości szkolnej – 04-05.2023,
 • dyżur psychologa  – każdy poniedziałek g. 15.00 – konieczne umówienie, w razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji telefonicznych,
 • projekt wczesnego wykrywania dzieci z grupy ryzyka dysleksji – współpraca z oddziałami realizującymi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
 • grupa roboczo-szkoleniowa dla nauczycieli przedszkoli – cykliczne spotkania pracowników poradni z pracownikami przedszkoli.