Płatności

Podstawowe informacje o kwocie do zapłaty za dany miesiąc obecności dziecka/dzieci dostępne są na portalu iPrzedszkole: https://iprzedszkole.progman.pl/

IPrzedszkole
IPrzedszkole

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za przedszkole reguluje: Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

§ 1

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

§ 3

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 4

1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

  1. za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;
  2. o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

  1. w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;
  2. za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);
  3. za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;
  4. w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;
  5. w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 6

Traci moc uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Uchwała Nr LXXI/1300/VII/2022 z 20 września 2022 r. – zmieniająca wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na 1,14 zł od 1 listopada 2022r. (treść w załączniku)

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 10,00 zł
(śniadanie 30% kwoty tj. 3,00 zł, dwudaniowy obiad 50% kwoty tj. 5,00 zł, podwieczorek 20% kwoty tj. 2,00 zł)

Od 1 listopada 2022 r. zmianie ulega wysokość stawki żywieniowej z 10,00 zł na 13,00 zł

(śniadanie 30% kwoty tj. 3,90 zł, dwudaniowy obiad 50% kwoty tj. 6,50 zł, podwieczorek 20 % kwoty, tj. 2,60 zł)

(w uzgodnieniu z Radą Rodziców, przy akceptacji Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania)

Zmiana podyktowana jest rosnącymi cenami żywności.