PROGRAM WYCHOWAWCZY "RADOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA"

MISJA PRZEDSZKOLA:

„Jestem Polakiem, mieszkam w Europie, jestem częścią świata” z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.

Staramy się stwarzać dziecku warunki dla rozwoju postaw prozdrowotnych i proekologicznych, umiejętności zgodnych z wartościami uniwersalnymi.

Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć go tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

Promujemy zdrowie i zachowanie przyjazne przyrodzie, budując poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Pełnimy także funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

NASZA WIZJA:

Przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom, tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji.

Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom i otwarte na ich potrzeby. Między społecznością przedszkola: dziećmi - rodzicami - pracownikami - panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa oraz zaspokajamy oczekiwania rodziców. Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o własne programy nauczycieli, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności. Nasze cele i zadania realizujemy poprzez współpracę z rodzicami i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność, tolerancja, dobre samopoczucie dzieci, co znajduje uznanie w ocenie rodziców. Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka. Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy placówki. Nowe formy współpracy z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli. Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.

WSTĘP DO PROGRAMU:

Wszyscy wiemy, że rodzina jest najstarszą i najbardziej trwałą formą współżycia ludzi. Występuje we wszystkich formacjach społecznych i społeczeństwach. Stanowi najbliższe środowisko życia, w niej bowiem człowiek przychodzi na świat i rozwija się. Przychodzi jednak moment w życiu każdego dziecka, że najbliższe otoczenie nie jest w stanie tworzyć sytuacji, w których dziecko mogłoby zaspokoić swoją wzrastającą aktywność poznawczą, potrzebę kontaktów z rówieśnikami, uczyć się różnych umiejętności społecznych ułatwiających mu życie poza domem. By pomóc rodzinie w wychowaniu i edukacji dziecka powołano do życia placówki przedszkolne. Do podstawowych funkcji przedszkola należy wypełnianie trzech funkcji: dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Wszystkie one winny być traktowane jako jednakowo ważne. W ostatnich latach dało się jednak zauważyć preferowanie przez placówki oświatowo-wychowawcze, w tym przedszkola, dość niepokojące zjawisko preferowania programów kształceniowych nad wychowawczymi. Stąd istnieje pilna potrzeba wzmożenia pracy wychowawczej. W chwili obecnej stawia się na autonomię placówki i autonomię nauczyciela. Każdy nauczyciel indywidualnie i placówka wychowania przedszkolnego, jako całość, ma prawo stworzyć własny program wychowawczy dla dzieci powierzonych swojej opiece. Należy jednak pamiętać o tym, iż wychowawcza rola przedszkola nie ma polegać na zastępowaniu rodziców w procesie wychowania, lecz na wspomaganiu tego procesu, zgodnie z ich wolą i wizją, zarówno co do przekazywanych dzieciom treści, jak i form przekazu. Stąd też konieczne staje się w chwili obecnej opracowanie programu wychowawczego przez każdą placówkę indywidualnie po to, by każdy z rodziców pragnących skorzystać dla swojego dziecka z usług przedszkola mógł dokonać świadomego wyboru drogi wychowawczej i edukacyjnej. Musimy zdawać sobie jednocześnie sprawę z tego, że rolę pierwszoplanową w wychowaniu dzieci i młodzieży odgrywa dom rodzinny. Żadne nawet najwspanialsze przedszkole nie zastąpi ciepła i serdeczności rodziców. Stąd nasz Program Wychowawczy zatytułowany „Radość współdziałania” pragniemy realizować w ścisłej współpracy z rodzicami naszych wychowanków. Celem naszych wspólnych oddziaływań wychowawczych jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa
 • bezpieczeństwa i poczucia godności własnej
 • poczucia, że jest kochane i szanowane.

W naszym przedszkolu DZIECKO:

 1. Ma zapewniony wszechstronny i bezpieczny rozwój.
 2. Potrafi zgodnie bawić się i współdziałać w zespole.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Czuje się bezpiecznie.
 5. Ma możliwość indywidualnego rozwoju we własnym tempie.
 6. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 7. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 8. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 9. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 10. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym przedszkolu RODZICE:

 1. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 2. Uzyskują pomoc specjalistów.
 3. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 4. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola i bezpośrednio rozmawiać z dyrektorem i nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Czynnie uczestniczą w życiu placówki.
 6. Wspierają przedszkole w jego działaniach.
 7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu NAUCZYCIELE i PRACOWNICY:

 1. Podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy.
 2. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia.
 5. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 6. Zapraszają rodziców do wspólnych działań.
 7. Monitorują efektywność własnej pracy.
 8. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 9. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

W swoich oddziaływaniach wychowawczych kierujemy się:

 • Kodeksem Etycznym Nauczyciela Przedszkola nr 22, w Poznaniu
 • Katalogiem Praw Dziecka w Przedszkolu nr 22, w Poznaniu
 • Dekalogiem Nauczyciela Pracującego z Dziećmi w Przedszkolu nr 22

Kodeks Etyczny Nauczyciela Przedszkola:

 1. Wiem, że przy szłość moich wychowanków w dużej mierze zależy ode mnie.
 2. Jestem cierpliwa, dzieci mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie.
 3. Zabawy i zajęcia są dla dzieci – nie dla mnie.
 4. Wychowanek jest dla mnie, jako jednostka ludzka wartością samoistną i nadrzędną, nie środkiem do realizacji nawet ważnych, czy też szczególnie ważnych celów. Jego pomyślność jest dla mnie dobrem najwyższym.
 5. Staram się być sprawiedliwą, nie kierować się sympatią, ani antypatią w ocenianiu dzieci, sprawiedliwie oceniam ich wysiłek i osiągnięte przez nie rezultaty.
 6. Nigdy nie wprowadzam dziecka w błąd – nawet wtedy, gdy wydaje mi się to celowe dla jego dobra.
 7. Nigdy nie poniżam godności dziecka. Poniżenie jest zawsze złem i przynosi zło.
 8. Nie jestem nieomylna. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.
 9. Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluje ich wykonanie.
 10. Autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu, lecz kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji wymagań. Wymagania nie wykluczają życzliwości.
 11. Wiem, że tylko stałe śledzenie dorobku nauki, doskonalenie własnego warsztatu pracy, daje mi szansę osiągnięcia edukacyjnego sukcesu.
 12. Harmonijna współpraca wszystkich członków Rady Pedagogicznej przedszkola, to jeden z ważniejszych czynników osiągania sukcesów edukacyjnych każdej nauczycielki i całego zespołu nauczycieli.
 13. Wiem, że nauka i wychowanie moich wychowanków dają lepsze rezultaty wtedy, gdy są realizowane przy bliskiej współpracy przedszkola z rodzicami.
 14. Głęboka więź dzieci i rodziców jest podstawą ich zdrowego i prawidłowego rozwoju. Uważam, że moim zadaniem jest przyczynianie się do umacniania tych więzi, w rozwijaniu których kieruje się wyłącznie dobrem dziecka.
 15. Moja praca pedagogiczna jest swoistą działalnością twórczą. Nie dopuszczam w niej do schematyzacji i rutyny.
 16. Jako nauczyciel – dbam o czystość języka polskiego, jego sprawność, piękno i poprawność.

Katalog Praw Dziecka

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
 • zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
 • codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe
 • nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego
 • akceptacji takim jakie jest
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach
 • opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu
 • indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy
 • wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi
 • mądrych umów i kontaktów z dorosłymi
 • możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw
 • nagradzania wysiłku i osiągnięć
 • badania i eksperymentowania
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej jeśli takiej potrzebuje, a placówka jest w stanie ją zorganizować
 • formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź).
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych
 • poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych
 • stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych   przez dzieci wspólnie z nauczycielką
 • włączania się do prac porządkowych w sali i w ogrodzie
 • podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wycieczce itp.
 • szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola
 • kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole
 • podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami
 • uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali i opłacili rodzice.

 Dekalog Nauczyciela

 1. Traktuj dziecko podmiotowo: stosuj formę dialogu, ucz tolerancji i empatii – bądź cierpliwy i taktowny – wspieraj je w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
 2. Staraj się, aby działania edukacyjne dziecka były atrakcyjne, realizowane w ciekawych formach, odpowiednim klimacie emocjonalnym – by dawały mu radość i satysfakcję, umożliwiały rozwój kreatywnych postaw – motywowały do uczestnictwa.
 3. Twórz warunki umożliwiające dziecku aktywny udział w obserwowaniu, badaniu, poznawaniu, uczeniu się świata i działania w nim.
 4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej przestrzegaj zasady stopniowania trudności, uwzględniaj zainteresowania dzieci i zróżnicuj stopień ich rozwoju.
 5. W działaniach edukacyjnych wykorzystuj sytuacje do rozwijania aktywności spontanicznej, inspirowanej, kierowanej; uwzględniaj wszystkie obszary ogólnego rozwoju dziecka mając na uwadze jego powodzenie w nauce.
 6. Utrwalaj zdobytą przez dziecko wiedzę w aspekcie jej ciągłego wzbogacania, doskonal umiejętności i sprawności.
 7. Zauważaj i odpowiednio wzmacniaj każdy sukces dziecka – nie szczędź pochwał i zachęt.
 8. Wspieraj dziecka w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej, zachęcaj do współpracy poprzez wykonywanie zadań w zespołach, pozwól mu decydować planować działania.
 9. W swej pracy szukaj sprzymierzeńców: rodziców, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów.
 10. Zadawaj jednoznaczne pytania, pracuj nad jakością wyrażania myśli, bogactwem słownictwa, życzliwością i obrazowością wypowiedzi.
 11. Bądź nauczycielem poszukującym, rozbudzonym poznawczo, stosuj metody aktywizujące, zadania otwarte, nowoczesne rozwiązania organizacyjne, wykorzystuj różnorodne pomoce, przybory, narzędzia, materiały, również te nietypowe.

CELE PROGRAMU:

 1. Wprowadzić rodziców w świat wspólnoty przedszkolnej i szukać wraz z nimi pola dla ich działania.
 2. Tworzyć wartości wspólne dla rodziców i nauczycieli, budujące zaufanie obu stron.
 3. Rozwijać świadomość potrzeby spójności działań domu rodzinnego i przedszkola.
 4. Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz uwrażliwiać ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 5. Wykorzystywać własne doświadczenia i wiadomości rodziców w celu wzbogacenia pracy dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych.
 6. Systematycznie budować wzajemne zaufanie: rodzice – pracownicy przedszkola.
 7. Zapewnić rodzicom możliwości przeżywania wraz z dziećmi nastroju oczekiwania, przygotowywania i brania czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych.
 8. Wypracowywać nowatorskie i skuteczne sposoby porozumiewania się z rodzicami.
 9. Wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych.

ZADANIA PROGRAMU:

Realizacja Programu Wychowawczego „Radość Współdziałania” pozwala na:

 • zaspokojenie potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,
 • samorealizację nauczyciela zgodnie z jego uzdolnieniami i zainteresowaniami,
 • umożliwienie wszystkim rodzicom dokonania świadomego wyboru drogi rozwojowej i wychowawczej własnego dziecka.

W „Chatce Puchatka” chcemy nauczyć dzieci:

 • umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi, wzajemnej życzliwości, sympatii i szacunku dla ludzi oraz właściwego stosunku do przyrody,
 • pięknej polszczyzny, poprawnego budowania zdań, swobodnego i logicznego wypowiadania się, szacunku dla tradycji i kultury narodowej,
 • wyrażania własnych uczuć i przeżyć, marzeń i pragnień w rozmaitych formach ekspresji twórczej: w muzyce, plastyce, teatrze,
 • zdobywania wiadomości o życiu społecznym i technice współczesnej,
 • zdolności odczuwania piękna i potrzeby obcowania z nim.

W „Chatce Puchatka” pragniemy wychować człowieka:

 • kochającego świat i ludzi,
 • rozumiejącego znaczenie życia własnego i innych,
 • otwartego na świat i zjednoczonego z nim.

 Wszyscy staramy się by Przedszkole było:

 • światem marzeń, zabawy i radosnych przeżyć dziecka,
 • „szkołą społecznego obcowania”,
 • miejscem, w którym spotyka przyjaciół wśród rówieśników i spędzi najpiękniejsze chwile swojego życia,
 • „drugim domem dla dziecka”, w którym zapewni mu się właściwe sytuacje edukacyjne w atmosferze miłości, przyjaźni i szacunku ze strony dorosłych i rówieśników,
 • miejscem, w którym będzie mogło bawić się do woli, a poprzez dobrze zorganizowaną zabawę zdobywało wiedzę o wielu pożytecznych rzeczach.

REALIZACJA PROGRAMU:

Program Wychowawczy „Radość współdziałania” realizujemy poprzez :

 1. Autorski Program edukacyjny „Ekologia już w przedszkolu”.
 2. Autorski Program edukacji regionalnej, patriotycznej i europejskiej „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”.
 3. Autorski Program edukacji zdrowotnej „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.
 4. Autorski Program Adaptacyjny.
 5. Autorski Program logopedyczny „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka".
 6. Autorski Program "Taniec jest poezją, którą częścią jest świat".
 7. Autorski Program Preorientacji Zawodowej.
 8. Spotkania z Przedszkolnym Teatrem „Dzieci-Dzieciom”.

DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ:

Chcemy:

 • pomagać sobie wzajemnie,
 • być uprzejmi,
 • bawić się zgodnie,
 • szanować własność innych,
 • słuchać poleceń dorosłych,
 • dbać o książki i zabawki,
 • dbać o czystość i porządek,
 • szanować pracę innych,
 • okazywać, co myślimy i czujemy.

Nie możemy:

 • bić, popychać i wyrządzać krzywdy innym,
 • przezywać i wyśmiewać innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie i w pracy,
 • niszczyć pracy innych,
 • krzyczeć, hałasować i biegać w Sali zajęć,
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu, oddalać się od grupy podczas wyjść w teren.

JAK UCZYMY DZIECI SAMOKONTROLI ?

 • pokazujemy dzieciom, że istnieją różne sposoby rozwiązywania problemów
 • uczymy dzieci samodzielnego rozwiązywania problemów
 • pozwalamy dzieciom samodzielnie rozwiązywać problemy
 • tworzymy z dziećmi kodeks zachowania w grupie
 • mówimy o swoich oczekiwaniach, zwłaszcza kiedy dzieci znajdują się w nowej sytuacji np. przed wyjściem do biblioteki, teatru, itp.
 • wyjaśniamy jakie będą konsekwencje złamania zasad (to pozwala dzieciom podejmować lepsze decyzje dotyczące zachowania)
 • tworzymy opóźniony system nagradzania - dzieci zbierają punkty, piłeczki, makaron np. do słoika, które później wymieniają na nagrody typu: wycieczka, wyjście do kina, na lody – to pozwoli im w przyszłości powstrzymać się od podejmowania pochopnych decyzji
 • staramy się z dziećmi dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu - gry i zabawy grupowe uczą rozwiązywania problemów, zdrowej rywalizacji i samokontroli
 • jeśli jednak zauważymy, że któremuś dziecku trudno zrozumieć zasady lub jest zdecydowanie bardziej impulsywne niż jego rówieśnicy prosimy rodziców o kontakt z psychologiem. Może się okazać, że to przejściowy problem, a może trzeba będzie przeprowadzić badania w kierunku ADHD lub innych zaburzeń zachowania. Wczesna diagnoza i terapia może pomóc rodzinie.

SPOSOBY NAGRADZANIA, WYRÓZNIANIA I DEZAPROBATY DLA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH:

Formy nagradzania, wyróżniania:

 • nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni,
 • nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
 • obdarzanie dziecka szczególnych zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności,
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci,
 • drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania.

Dezaprobata dla zachowań nieporządnych:

 • tłumaczenie, wyjaśnienie,
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
 • ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku, aby je skłonić do autorefleksji,
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju,
 • modelowanie zachowania – empatia,
 • odsunięcie od zabawy – kącik ciszy.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

GRUPA 3 - LATKÓW

Cel:     przystosowanie dzieci do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie   poczucia         bezpieczeństwa.

Efekty działań wychowawczych:                  Dziecko:

 • ma poczucie bezpieczeństwa,
 • ma dużo swobody – potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania,
 • potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycielki różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 • współdziała z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych,
 • uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczycielką indywidualnie lub w małych grupach,
 • stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu,
 • stara się ufnie i bezpośrednio odnoście do osób dorosłych.

GRUPA 4 - LATKÓW

Cel:     dziecko czynnie poznaje życie w grupie i znajduje w niej swoje miejsce.

Efekty działań wychowawczych:                  Dziecko:

 • zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich,
 • potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych, wie, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia,
 • sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami,
 • nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z ułomnościami,
 • uczestniczy w opiekowaniu się nowo przybyłymi kolegami,
 • planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie,
 • potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.

GRUPA 5 - LATKÓW

Cel:     rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i    najbliższym środowiskiem.

Efekty działań wychowawczych:                  Dziecko:

 • radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych,
 • zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje form aktywności i sosobów wyrażania ich,
 • potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować jak, go rozwiązać,
 • wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych,
 • współdziała w zespole podczas zabaw czynnościowych i prac porządkowych,
 • potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań,
 • współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi,
 • próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania,
 • rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości,
 • przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania.

GRUPA 6 - LATKÓW

Cel:     rozwjanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania   swojego nastawienia do siebie i innych.

Efekty działań wychowawczych:                  Dziecko:

 • rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek,
 • potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola,
 • potrafi rozróżniać, wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania, własnego i kolegów,
 • umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i słusznie podejmować decyzje,
 • nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby,
 • rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju,
 • okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola,
 • jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.,
 • stosuje się do podstawowych przepisów savoir-vivreu.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Istotą działań wychowawczych Przedszkola jest ścisła współpraca wszystkich nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników placówki.
 2. Podstawową zasadą współpracy pomiędzy rodzicami, a Przedszkolem nr 22 w Poznaniu jest wzajemne zrozumienie i wychodzenie sobie naprzeciw.
 3. Wszyscy dorośli dbają o zachowanie klimatu otwartości, życzliwości, ciepła i dialogu, dzięki czemu dzieci mają w przedszkolu zapewnione warunki prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.
 4. Wszyscy staramy się pamiętać o tym, że rola rodziców jest rolą zasadniczą i wiodącą w procesie wychowania dziecka.
 5. Przedszkole pełni funkcję pomocniczą, choć na niektórych płaszczyznach (przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych, przygotowanie do życia społecznego) niezwykle ważną.
 6. Nauczyciele - wychowawcy pragną tworzyć placówkę otwartą, przyjazną, zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, przedszkole, o którym śpiewają dzieci, iż „Chatka Puchatka to ich drugi dom”.
 7. Uczestnictwo w działaniach poza zajęciami przedszkolnymi jest w pełni dobrowolne. Nauczycielki starają się jednak, by wytworzyć klimat zachęty i potrzebę niesienia pomocy.
 8. W pracę wychowawczą przedszkola mogą włączyć się wszyscy dorośli i instytucje, którym na sercu leży dobro dzieci.

Program ustalony został z Radą Rodziców działającą przy Przedszkolu.

Ostatnio zmieniany niedziela, 09 czerwiec 2019 13:44