Dokumenty

Dokumenty (10)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

piątek, 30 sierpień 2019 09:55

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Napisał

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:49

Procedury bezpieczeństwa

Napisał

W Przedszkolu obowiązuje Procedura Bezpieczeństwa "Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczny Przedszkolak"

(wejdź w dokument , aby pobrać załaczniki)

w skład której wchodzą:

 • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu;
 • przyprowadzanie dziecka do przedszkola ii odbieranie go z przedszkola;
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola;
 • postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore;
 • postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie placówki zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka;
 • organizacja pierwszej pomocy;
 • zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.
poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:48

Podstawa programowa

Napisał
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizowana jest w godz. 8.00-13.00

(wejdź w dokument aby ją pobrać z załącznika)

poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:47

Zestaw programów

Napisał

Zestaw ProgramówWychowania Przedszkolnego dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Program Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa WSiP "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" autor: Jolanta Wasilewska w grupie dzieci 3-6 letnich.

           oraz własne Programy wspomagające:

 1. Program Wychowawczy „Radość Współdziałania”.
 2. Program Preorientacji zawodowej.
 3. Program Adaptacyjny.
 4. Program o treściach regionalnych, patriotycznych, i europejskich „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”.
 5. Program „Ekologia już w Przedszkolu”.
 6. Program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.
 7. Program logopedyczny „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka".
 8. Program "Taniec jest poezją, którą częścią jest świat".
poniedziałek, 27 listopad 2017 12:42

Statut Przedszkola nr 22 "Chatka Puchatka"

Napisał

Statut Przedszkola nr 22 w Poznaniu im. Chatka Puchatka

(wejdź w dokument aby go pobrać z załącznika)

dostepny jest także w holu, w przegródce dla rodziców.

 

 

 

czwartek, 02 luty 2017 11:26

Odpłatność za przedszkole

Napisał

Odpłatność za przedszkole

Zasady odpłatności za przedszkole reguluje: Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

 • 1

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 • 2

Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

 • 3

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 • 4
 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

 1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 • 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 • 6

Traci moc uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • 7

Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 8,00 zł

(śniadanie 30% tj. 2,40 zł, dwudaniowy obiad 50% tj. 4,00 zł, podwieczorek 20% tj. 1,60 zł)